Buletin de avertizare nr.31/2015

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 31 / 24.07.2015

     Laboratorul de Prognoză, Diagnoză, Avertizare, din cadrul Oficiului Fitosanitar Bihor recomandă efectuarea tratamentului în vederea combaterii dăunătorului: molia orientală – la soiurile tărzii de piersic – tratamentul I, generaţia II a.

     Se mai combat: molia vărgată, defoliatoare, afide, ciuruire, monilioze.

     Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

     1. KARATE ZEON SC   – 0, 015 %   +   MERPAN 50 WP –   0, 25 %         sau

     2. EFORIA 045   ZC       -   0, 15   %   +   SCORE 250 EC   -    0, 02 %       sau

     3. FASTAC 10 EC         -   0, 02   % +   DITHANE M 45 -   0, 2 %         sau

     4. INSEGAR 25 WP       -   0, 03   %   + VONDOZEB       -   0, 2 %           .

     Perioada optimă de aplicare a tratamentului: imediat.

Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor, animalelor şi a mediului înconjurător.

ATENŢIONARE: Toţi utilizatorii de produse pentru protecţia plantelor ( persoane fizice sau juridice) au obligaţia de a deţine Registrul de evidenţă a tratamentelor, completat la zi şi de a utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT.

Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice ( T+) şi toxice ( T ) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care:

-       deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse (emisă de Oficiul Fitosanitar Judeţean)

-care are angajat persoană atestată pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor T+ şi T şi deţine,, Certificat de atestare profesională ,,

-       are obligaţia de a păstra o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a produselor de protecţie a plantelor.

   Conform HG nr.1230 / 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, constituie contravenţii următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67, alin.(1) din Regulamentul ( CE ) nr. 1107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează, se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

MODEL

Nume şi prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii

   Ferma (nume/număr, adresa)...

Registrul evidenţa tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor pe culturi

Data efectuării

tratament,

zi, lună, an/

data semănatului

Cultura/locul unde este situat terenul/nr. blocului fizic (BF)

Timpul aplicării

fenofaza

culturii

 

Tratamentul efectuat

Numele şi

prenumele pers.

responsabila de efectuarea tratamentului, semnatura

Data începerii

recoltării produsului agricol

Nr. şi data

documentului prin care s-a dat în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/dăunători/buruieni

Denumire ppp folosit

Doza

Omologată

/doza folosită

Suprafa

ţa,

ha

Cantitatăţi utilizate

(kg,/l)

                     

   Întocmit

Ing.Virgil ITU