Comunicat de presa - vanzare cumparare terenuri agricole

CELOR INTERESAŢI DE VÂNZAREA ŞI CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 12 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.
Potrivit dispoziţiilor acestei legi, punerea în aplicare a măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Nationale şi Ministerul Culturii, în strânsă colaborare cu autorităţile publice locale, respectiv cu primăriile localităţilor.
Principalele măsuri ce reglementează vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan sunt:
- vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea va fi însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii;
- în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său iar în 3 zile lucrătoare are obligaţia de a transmite Direcţiei pentru Agricultură Bihor un dosar care cuprinde lista preemptorilor, copia cererii de afişare, copia ofertei de vânzare şi documentele doveditoare ;
- titularul dreptului de preempţiune( coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini şi statul român), în termen de 30 zile, trebuie să-şi manifeste în scris  intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei;
- dacă, în termen de 30 zile, niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege şi de normele metodologice, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris primăria despre aceasta.Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută;
- avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare se emite de către Direcţia pentru Agricultură Bihor pentru pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii împreună cu Direcţiile pentru Agricultură Judeţene:
a. asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
b. asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;
c. verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător;
d. emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e. înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii;
f. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

 

 Încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
•  vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, fără avizul specific al Ministerului Culturii;
• vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
• vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii;
• nerespectarea dreptului de prempţiune;
Contravenţiile mai sus menţionate se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei precum şi cu nulitatea absolută a tranzacţiilor efectuate fără respectarea dreptului de preempţiune sau fără obţinerea avizelor.
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, respectiv Direcţiile pentru Agricultură Judeţene.
Prevederile legii nu se aplică terenurilor agricole situate în intravilan, antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a legii precum şi înstrăinărilor între rude până la gradul al treilea, inclusiv.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing.Măntăluţă Luminiţa

COMUNICAT DE PRESĂ

CELOR INTERESAŢI DE VÂNZAREA ŞI CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 12 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Potrivit dispoziţiilor acestei legi, punerea în aplicare a măsurilor de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Nationale şi Ministerul Culturii, în strânsă colaborare cu autorităţile publice locale, respectiv cu primăriile localităţilor.

Principalele măsuri ce reglementează vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan sunt:
vânzătorul înregistrează, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor. Cererea va fi însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii;
în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul său iar în 3 zile lucrătoare are obligaţia de a transmite Direcţiei pentru Agricultură Bihor un dosar care cuprinde lista preemptorilor, copia cererii de afişare, copia ofertei de vânzare şi documentele doveditoare ;
titularul dreptului de preempţiune( coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini şi statul român), în termen de 30 zile, trebuie să-şi manifeste în scris  intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei;
dacă, în termen de 30 zile, niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege şi de normele metodologice, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris primăria despre aceasta.Vânzarea liberă a terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage nulitatea absolută;
avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare se emite de către Direcţia pentru Agricultură Bihor pentru pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de hectare, de către Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii împreună cu Direcţiile pentru Agricultură Judeţene:
asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;
asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune;
verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către potenţialul cumpărător;
emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;
înfiinţează, gestionează şi administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii;
constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

Încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau civilă.

Constituie contravenţii următoarele fapte:
vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, fără avizul specific al Ministerului Culturii;
vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, dacă această situaţie era notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare;
vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan fără avizul structurii centrale, respectiv ale structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii;
nerespectarea dreptului de prempţiune;

Contravenţiile mai sus menţionate se sancţionează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei precum şi cu nulitatea absolută a tranzacţiilor efectuate fără respectarea dreptului de preempţiune sau fără obţinerea avizelor.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către personalul împuternicit din structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, respectiv Direcţiile pentru Agricultură Judeţene.

Prevederile legii nu se aplică terenurilor agricole situate în intravilan, antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a legii precum şi înstrăinărilor între rude până la gradul al treilea, inclusiv.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice

Măsuri de sprijin pentru sectorul vitivinicol

În ședința de Guvern din 31 iulie 2020 a fost aprobată o hotărâre care completează HG nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023.

Actul normativ propune crearea cadrului juridic de instituire a unei noi măsuri temporare cu caracter excepțional, în vederea atenuării situației de criză din sectorul vitivinicol provocată de pandemia generată de COVID-19 și anume măsura de distilare a vinului în situații de criză.  

Adoptarea acestei hotărâri permite reducerea stocurilor de vin existente în exces pe piața națională, conduce la îmbunătățirea performanțelor economice ale producătorilor vitivinicoli care se confruntă cu dificultăți financiare și cu probleme de flux de numerar.

Beneficiarii direcți ai sprijinului financiar sunt distileriile autorizate pentru distilarea produselor vinicole, care obțin în urma distilării vinului un produs cu tărie alcoolică de minimum 92% din volum, ce va fi utilizat doar în scopuri industriale, inclusiv pentru uz farmaceutic, energetic sau de dezinfectare. Valoarea sprijinului  acoperă inclusiv costurile de livrare a vinului către distilerie și distilarea vinului în cauză.

Măsura de distilare a vinului în situații de criză se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 - 2023 și se încadrează în cuantumul total alocat României de 47,7 milioane de euro anual.

Totodată, instituirea acestei măsuri urmărește accelerarea gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile acordate sectorului vitivinicol din FEGA, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.

articol preluat de pe: https://www.madr.ro/comunicare/6239-masuri-de-sprijin-pentru-sectorul-vitivinicol.html

Întâlnire de lucru cu conducerea Direcțiilor Agricole Județene

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a condus ieri, 31 octombrie 2017, o ședință de lucru cu toți directorii direcțiilor agricole județene din țară. La ședința care s-a desfăşurat la sediul MADR au participat, de asemenea, secretarul de stat Daniel Botănoiu, secretarul general adjunct George Sava, directorul general al Direcției Generale Politici Agricole și Strategii, Elena Tatomir, cât și specialiști din cadrul acestei structuri.

Scopul întâlnirii a fost acela de a analiza activitatea fiecărei direcții agricole precum și gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.

Mesajul ministrului Petre Daea către directorii prezenți la ședință a fost unul ferm: este nevoie de mai multă implicare și sprijin acordat fermierilor. Totodată, ministrul Agriculturii  a punctat importanța urmăririi și îndeplinirii programelor MADR aflate în derulare, îndeosebi programul de susținere a produsului tomate în spații protejate și ajutorul de minimis pentru valorificarea lânii.

Ministrul i-a încurajat pe directori să meargă în teren, inclusiv în piețele agroalimentare pentru a vedea cum se respectă prevederile Legii nr.145. În cadrul ședinței, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a contactat personal câțiva beneficiari ai programului de tomate pentru a afla stadiul ciclului II de producție. Aceștia au fost încântați de inițiativa ministrului și i-au lansat invitații de a le vizita gospodăriile.

Totodată, ministrul Petre Daea are în vedere o monitorizare mai atentă a acțiunilor desfășurate în teritoriu, în cadrul ședinței stabilindu-se ca întâlnirile cu conducerea Direcţiilor Agricole Judeţene să se desfășoare periodic de acum înainte, cu o frecvență lunară.  

preluat de pe www.madr.ro

Autoritatea Nationala Fitosanitara

COMUNICAT DE PRESĂ                preluat de pewww.madr.ro 10.04.2017

În combaterea agenţilor de dăunare din culturile agricole o importanţă deosebită o are în primul rând evaluarea stării fitosanitare a culturilor. În baza evaluării făcute, corelată cu condiţiile climatice existente, faza fenologică a plantelor şi biologia agenţilor de dăunare identificaţi, se stabileşte schema de tratament si momentul aplicării, informează Autoritatea Națională Fitosanitară.

Tratamentele foliare ale culturilor agricole au un rol însemnat în dezvoltarea plantelor, deoarece contaminarea acestora determină încetinirea proceselor metabolice ale plantei şi în cele din urma scăderea cantitativa şi calitativa a producţiei.

Se recomandă efectuarea de tratamente preventive in scopul reducerii surselor de infecţie şi pentru evitarea pierderilor economice.

În pomicultură la speciile seminţoase (măr, păr, etc.) la această dată se recomandă efectuarea tratamentelor pentru combaterea: foculului bacterian (Erwinia amylovora), rapanului (Venturia inaequalis), fainarii (Podosphaera leucotricha), moniliozei (Monilinia fructigena), gargaritei florilor de măr (Anthonomus pomorum) , iar pentru speciile samburoase (prun, cires, visin, cais, piersic, nectarin, etc.) se recomanda tratament pentru combaterea: moniliozei (Monilinia laxa), deformarii frunzelor (Taphrina deformans), etc.

Fluctuaţiile de temperatură, umiditatea relativă a aerului, roua, densitatea mărită a plantelor/m2, fertilizarea excesivă cu azot, cultivarea de soiuri sensibile sunt factori care favorizează apariţia bolilor foliare în culturile de cereale păioase.

Astfel, la cerealele păioase (grâu, orz, etc.) recomandăm tratamente fitosanitare pentru combaterea fuzariozei, fainarii, septoriozei, ruginilor si dăunătorilor (afide, ploşniţa cerealelor-adulţi hibernanţi).

La rapiţă se vor efectua tratamente pentru combaterea urmatorilor dăunători: gândacul lucios (Meligethes aeneus), gărgăriţa tulpinilor (Ceuthorhynchus napi), etc.

IMPORTANT

Culturile înfiinţate cu seminţe tratate cu neonicotinoide sunt intens monitorizate, luându-se toate măsurile pentru eliminarea oricăror riscuri care să afecteze familiile de albine şi mediul înconjurător.

Sămânţa tratată se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis, Agriotes spp. Phyllotreta spp. şi Phylloides spp;

Parcelele însămânţate cu sămânţă tratată vor fi marcate cu plăcuţe de avertizare.

Însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente care să asigure reducerea riscului (deflectoare), respectând buna practică agricolă.

După însămânţare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânţă tratată neincorporată în sol.

Pentru efectuarea tratamentelor se vor utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate în România, pentru cultura, agentul de dăunare si doza pentru care au fost omologate. Toate produsele omologate se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, care poate fi accesata pe link-ul: www.madr.ro, Secţiunea Fitosanitar

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

         Paşii de urmat: - Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html

             - Adrese web (josul paginii): https://aloe.anfdf.ro/

                                     - “Continue to this website (not recommended).

Se completează căsuţele:

           utilizator:„guest”

            parola:„guest”

         Căutare

Inspectorii fitosanitari din cadrul oficiilor fitosanitare judeţene emit buletine de prognoză şi avertizare care conţin recomandări privind efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole.

Aceste buletine sunt difuzate către instituţiile locale şi fermieri, iar informaţiile conţinute de acestea pot fi solicitate de către toate persoanele interesate.

Înainte de începerea aplicării tratamentelor vă recomandăm să verificaţi dacă produsele care vor fi folosite sunt de calitate şi provin din ambalaje care au indicaţii clare privind conţinutul şi natura produselor de protecţie a plantelor.

Se va citi cu atenţie eticheta produsului utilizat.