Comunicat de presa

13.03.2015

COMUNICAT  DE  PRESĂ

  Incepând cu luna mai 2015, conform Legii 145/2014, comercializarea produselor agricole obţinute în gospodăria proprie se va face în baza “Atestatului de producător”, atestat care va înlocui “Certificatul de producător” eliberat conform HG 661/2001, act normativ abrogat. “Atestatul de producător” este documentul care atestă calitatea de producător agricol pentru persoanele fizice care desfaşoară activităţi economice în sectorul agricol şi trebuie să cuprindă informaţii cu privire la numele şi prenumele producătorului, denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată respectiv efectivele de animale. In urma verificărilor efectuate de către împuterniciţii primarului cu privire la existenta suprafeţelor de teren sau a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea documentului mai sus menţionat, primarul eliberează in termen de 5 zile lucrătoare atestatul de producător cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale, patronale sau sindicale din agricultură care se înregistrează si nominalizează la fiecare primărie, cel putin un reprezentant in acest scop. Formularul “atestatului de producător” are regim special cu o valabilitate de 1 an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului. Totodata, exercitarea activităţii de vânzare a produselor agricole obţinute în gospodăria proprie se face în baza unui “carnet de comercializare” doar de către producătorii agricoli care deţin în prealabil “atestatul de producător”. “Carnetul de comercializare” se eliberează la cererea solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţa se află gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, după verificarea existenţei “atestatului de producător” şi după verificarea faptică în teren a existenţei produselor supuse comercializării. Controalele privind modul de respectare a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Natională de Administrare Fiscală şi de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de către persoanele împuternicite de primar. Incălcarea prevederilor legale privind modul de vânzare pe piaţa al produselor agricole din gospodăria proprie constitue contravenţei şi se sancţionează cu amenda care pot ajunge până la 22.500 lei atât pentru producătorii agricoli cât şi pentru administraţiile publice locale care care au emis documentele in cauză. Doresc sa fac această precizare din dorinţa de a preveni luarea unor măsuri de  sancţionare pentru nerespectarea celor relatate anterior.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN