Inregistrare la unitatea fitosanitara

Cadru legislativ

  • Ordonata Guvernului nr.136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania;
  • Hotararea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 136/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul MADR nr. 580/2007 privind procedura de inregistrare a producatorilor si importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte si de stabilire a anumitor obligatii pentru acestia;
  • Ordinul MADR nr. 698/2007 privind extinderea procedurii de inregistrare a producatorilor unor plante care nu sunt prevazute in partea A a Anexei V din HG 563/2007 sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de productie
  • Ordinul MADR nr.583/2007 privind stabilirea unui grad de standardizare pentru pasapoartele fitosanitare utilizate pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte in Comunitate si stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pasapoartelor fitosanitare, conditiilor si procedurilor detaliate de inlocuire a acestora

Cine este vizat de inregistrare?

  • Orice persoana fizica sau juridica care produce, importa, comercializeaza sau solicita eliberarea unui pasaport fitosanitar de inlocuire pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte prevazute in:
  1. ANEXA V, partea A din H.G.563/2007
  2. ANEXA V, partea B din H.G.563/2007
  3. Cartoful de consum

Inregistrarea producatorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere pentru cartofii de consum, conform prevederilor legale in vigoare, asigura gestionarea focarelor organismelor de carantina si trasabilitatea loturilor de cartofi consum puse in vanzare.

Mod de aplicare

Producatorii de cartof consum care cultiva cartof de consum pe suprafata de peste 0,5 ha intr-o singura parcela, depozitele colective ori centrele de expediere care comercializeaza cartofi de consum se inregistreaza  la Unitatea fitosanitara, conform reglementarilor fitosanitare in vigoare, intr-un registru oficial cu un numar individual de inregistrare si primesc, un certificat de inregistrare care va fi vizat anual.

In conformitate cu art.2 alin.(2) din OM nr.698/2007, tuberculii de Solanum tuberosum trebuie sa indeplineasca exigenta specifica prevazuta la pct.16.5 din sectiunea a II-a, anexa nr. IV la HG nr.563/2007 si anume:

Numărul de înregistrare trebuie aplicat pe ambalaj sau, în cazul cartofilor vrac transportaţi în   cantităţi mari, pe vehiculul ce transportă tuberculii de cartof, pentru a dovedi că aceştia au fost cultivaţi de un producător înregistrat oficial, sau provin din depozite comune înregistrate oficial sau centre de expediere localizate în zona de producţie, indicând că tuberculii sunt liberi de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith şi că au fost respectate prevederile privind organismele daunatroare: Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival si Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis, dupa caz.

In fiecare an, depozitele colective sau centrele de expediere vor transmite Unitatilor Fitosanitare lista producatorilor de la care cumpara cartofii de consum.

CERTIFICATUL DE INREGISTRARE este eliberat de programul informatic FITOEXPERT cu un numar individual  de inregistrare care permite identificarea fiecarui agent economic sau persoana fizica.

Documentele necesare inregistrarii sunt mentionate pe formularul de CERERE de inregistrare.

Anexa  I

CERERE pentru inregistrarea producatorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte

...................................................................... (denumirea/numele persoaneijuridice/fizice) cu sediul/domiciliul in localitatea ......................, str. ................ nr. ......, judetul ................., telefon ........, fax .........., inmatriculata la registrul comertului*) cu nr. ........... din .............., reprezentata prin ...................... (numele si prenumele), avand functia de ....................., solicit inregistrareaca:

1.|_| producator |_| depozit colectiv |_| centru de expediere |_| o alta persoana al(a) urmatoarelor plante, produse vegetale sau alte obiecte: .......................................................................................................................

2.|_| importator de plante, produse vegetale sau alte obiecte. Anexam la prezenta cerere, in copie, urmatoarele documente:

a) actul constitutiv*); sau carte de identitate**);

b) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului*);

c) in cazul semintelor si materialului saditor, autorizatia de producere, prelucrare sau comercializare, dupa caz, eliberata de autoritatile de specialitate teritoriale;

d) codul fiscal*);

e) in cazul producatorilor, titlul de folosinta (proprietate, arenda, inchiriere etc.), schita de amplasare a culturilor, suprafata pe fiecare cultura, specificarea plantei premergatoare pentru fiecare cultura si alte detalii (irigat, asolament etc.).

Declar pe propria raspundere ca mi-am insusit prevederile legislatiei in vigoare privind desfasurarea activitatilor pentru care solicit inregistrarea. Ma oblig sa anunt orice modificare intervenita in documentatia depusa pentru inregistrare, in termen de 15 zile de la data producerii modificarii.

Data ..............................                                  Semnatura si stampila solicitantului
……………..............................

*) numai in cazul persoanelor juridice;

**) numai in cazul persoanelor fizice.