Comunicat de presa

16 Octombrie 2014

 

BANI PENTRU ACHIZITIONAREA DE BERBECI SI DE JUNINCI DIN RASE SPECIALIZATE

 

Guvernul României a aprobat fonduri pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate" Potrivit dispoziţiilor acestei hotărâri, beneficiarii schemei sunt:
a) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice care deţin certificat de producător;
b) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis, beneficiarii, trebuie să deţină: a) minimum 150 capete şi maximum 1000 capete femele ovine/beneficiar, în vederea achiziţionării de berbeci de reproducţie din rase specializate; b) minimum 3 capete şi maximum 10 capete vaci/beneficiar, în vederea achiziţionării de juninci din rase specializate. c) crescătorii de animale care deţin mai puţin de 3 capete vaci/beneficiar, care sunt membrii în forme asociative legal constituite, conform legislaţiei în vigoare.
Achiziţionarea de berbeci de reproducţie din rase specializate se realizează respectând proporţia de un berbec din rase specializate la 30 de capete femele ovine deţinute de beneficiar.
Numărul maxim de berbeci de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/beneficiar.
Achiziţionarea de juninci din rase specializate se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficar iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar.
Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de:
a) maximum 2.500 lei / cap berbec de rasă specializată achiziţionat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
b) maximum 5.000 lei / cap junincă din rasă specializată achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Pentru obţinerea ajutorului de minimis crescătorii de ovine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să deţină un efectiv de minimum de 150 capete şi maximum 1000 capete femele ovine, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
b) berbecii de reproducţie achiziţionaţi sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", listă, prevăzută în anexa nr.1;
c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum şi să înscrie în Registrul Genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri;
d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevede Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003.
Pentru obţinerea ajutorului de minimis crescătorii de bovine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să deţină un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
b) junincile achiziţionate sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", listă, prevăzută în anexa nr.1;
c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie junincile din rase specializate achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum şi să înscrie în Registrul Genealogic, secţiunea principală produşii obţinuţi din junincile din rase specializate achiziţionate în baza prezentei hotărâri;
d) să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete vaci; e) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000
Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi le depun până în 10 noiembrie 2014, la direcţiile pentru agricultură judeţene pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:
a) originalul şi o copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) originalul şi o copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
c) originalul şi o copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie; e) document care atestă înscrierea animalelor în Registrul Naţional al Exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;
f) angajament prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, precum şi că înscrie în Registrul Genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi sau că înscrie în Registrul Genealogic, secţiunea principală produşii obţinuţi din junincile din rase specializate achiziţionate;
g) copie a primei şi ultimei pagini ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine sau ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în cazul exploataţiilor de ovine/caprine;
h) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate bovinele şi ovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi
i) copia facturii fiscale de achiziţie a berbecilor de reproducţie din rase specializate sau a junincilor din rase specializate, după caz;
j) adeverinţa care să ateste calitatea de membru a unei forme asociative de crescători de animale, eliberată de reprezentantul legal al acesteia ;
k) copie a certificatului de origine a animalelor achiziţionate, vizat de Oficiul judeţean pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie
l) copie a buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală în cazul achiziţionării junincilor din rase specializate;

Pentru informatii suplimentare cei interesati sunt rugati sa acceseze site-ul institutiei noastre www.directiaagricolabihor.ro sau telefon 0259/416722.

Director executiv
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Un nou logo,, reteta consacrata"

COMUNICAT DE PRESĂ

UN NOU LOGO,, REŢETĂ CONSACRATĂ” PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE    

            

         Conform Ordinului nr. 394/2014 operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, respectiv acele produse alimentare fabricate cu respectarea compoziţiei utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, se pot înregistra în Registrul naţional al reţetelor consacrate, denumit în continuare R.N.R.C. Înregistrarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti este voluntară.

           Pe această cale, aducem la cunoştiinţa celor care doresc să producă şi să comercializeze produse alimentare marcate cu logoul ,, reţetă consacrată” că pot depune la Direcţia pentru Agricultură Bihor, următoarele documente, în trei exemplare:

a) opis cu documentele depuse;

b) cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C., pe cod categorie şi cod produs, prevăzută în anexa nr. 1;

c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerinţelor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

d) contractul de prestări de servicii cu un laborator autorizat, de terţă parte;

e) reţeta consacrată, fluxul tehnologic şi utilajele necesare fabricării reţetei;

f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea reţetei;

g) capacitatea de producţie a produsului obţinut conform unei reţete consacrate, exprimată în kg/l/zi;

h) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;

i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.

         Folosirea logoului reţetei consacrate fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare de către reprezentanţii Direcţiilor pentru Agricultură Bihor cu atribuţii de inspecţii de stat.

           Toţi cei care doresc informaţii suplimentare sunt rugaţi să se adreseze prin e-mail la adresa dadr.bh@madr.ro sau la numărul de telefon 0259/416722, persoana de contact ing. Lucia Budiuri.

Director executiv

Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Compartimentul de presă şi relaţii publice

Ing.Măntăluţă Luminiţa

NOTĂ DE INFORMARE

AJUTOR UE DATORAT EMBARGOULUI IMPUS DE FEDERAŢIA RUSĂ

Urmare a embargoului Federaţiei Ruse impus produselor agroalimentare ale Uniunii Europene, Comisia Europeană a propus măsuri prin care se acordă despăgubiri din fonduri UE pentru producătorii din sectorul fructe şi legume.

Măsurile au caracter retroactiv, se aplică începând cu 18 august 2014 până la 30 noiembrie 2014, iar produsele vizate sunt: tomatele, morcovii, ardeii, varza albă, conopidă, castraveţii( inclusiv cornişorii), ciupercile, merele,perele, fructele roşii, strugurii de masă şi kiwi.

Măsurile propuse pentru care se acordă asistenţă financiară excepţională temporară din fonduri UE sunt:
- retragerile de piaţă pentru distribuţie gratuită şi alte destinaţii;
- recoltarea înainte de coacere şi nerecoltare.

Beneficiarii sunt organizaţiile de producătorii şi producători de fructe şi legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producători.

Organizaţiile de producători notifică la APIA fiecare operaţiune de retragere pe care intenţionează să o efectueze, notificare care trebuie să conţină:

- lista produselor supuse intervenţiei şi principalele caracteristici ale acestora din punctul de vedere al standardelor de comercializare;
- o estimare a cantităţii pentru fiecare produs în cauză;      
- destinaţia prevăzută a acestora;
- locul în care produsele retrase de pe piaţă pot fi supuse controalelor;
- certificat care atestă conformitatea produselor retrase cu standardele de comercializare.

Producătorii de fructe şi legume care nu sunt membri ai unei organizaţii de producătorii, pentru realizarea operaţiunilor de retragere de pe piaţă, de nerecoltare şi de recoltare înainte de coacere, pot accesa acest ajutor astfel:

-  fie semnează un contract cu o organizaţie de producători recunoscută (ajutorul financiar este plătit acestor producători de către organizaţia care a încheiat cu aceştia un asemenea contract),
-  fie pot transmite notificarea direct la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (din motive justificate care privesc gradul limitat de organizare al producătorilor din sectorul fructe şi legume).

Cerinţele minime pentru retragerea de produse sunt:

- să fie întregi;
- sănătoase, se exclude produsele afectate de putregai sau alterate astfel încât devin impropii pentru consum;
- curate, lipsite de materii străine vizibile;
- lipsite de dăunători şi de daune cauzate de dăunători;
- fără umezeală externă anormală ;
- fără miros şi/sau gust străin.
       

Director executiv,
Dr. ing. Nicolae HODIŞAN
Compartimentul de presă şi relaţii publice
Ing. Luminiţa Măntăluţă